Regulamin Senatu Wydziału Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i tryb pracy Senatu WSUZ w Pińczowie
  z uwzględnieniem odpowiednich przepisów ustawy z 27 lipca 2005 r. (Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutu Uczelni).
 2. Skład i kompetencje Senatu określają: prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statut Uczelni.
 3. Komisje Wydziałowe działają według przyjętych przez nie odrębnych regulaminów zatwierdzonych przez Senat.
 4. Udział członków Senatu w jego obradach jest uprawnieniem i powinnością. Każdą nieobecność należy pisemnie usprawiedliwić.
 5. Obsługę administracyjną Senatu wykonują pracownicy Dziekanatu.

 

§2

Posiedzenia Senatu i tryb ich zwoływania

 1.  Senat obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.
 2. Posiedzenia zwyczajne odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu z wyjątkiem wakacji. Posiedzenia zwyczajne, przygotowywane są i zwoływane przez Rektora. Posiedzenia nadzwyczajne zwoływane doraźnie – w razie zaistnienia szczególnej potrzeby, z inicjatywy Rektora lub na pisemny wniosek co najmniej 1/5 członków Senatu. Wniosek powinien być złożony Dziekanowi nie później niż siedem dni przed proponowanym terminem posiedzenia.

  Przedmiotem obrad nadzwyczajnych posiedzeń Senatu może być wyłącznie treść wniosku oraz sprawy szczególnej potrzeby.

 

§3

Przygotowywanie posiedzeń Senatu

 1. Projekt porządku obrad przygotowuje Rektor. Powinien on obejmować:
  ▪ sprawy bieżące wynikające z kalendarza działań Senatu i Rektora,
  ▪ sprawy wniesione na poprzednich posiedzeniach Senatu do rozpatrzenia na posiedzeniach kolejnych,
  ▪ sprawy zgłoszone Rektorowi pisemnie przez członków Senatu, przewodniczących Komisji Wydziałowych,
 2. Wnioski o umieszczenie w porządku obrad powinny być:
  ▪ należycie przygotowane przez wnioskodawcę pod względem merytorycznym i formalnym,
  ▪ złożone w Dziekanacie w formie pisemnej łącznie z projektem uchwały Rady Wydziału i poparte odpowiednią dokumentacją nie później niż 10 dni przed terminem posiedzenia. Dokumenty te podlegają rejestracji w Dziekanacie.
 3. Do poszczególnych punktów projektu porządku obrad mogą być przygotowane materiały pomocnicze, które łącznie z projektem porządku obrad przesyłane są do członków Senatu pocztą elektroniczną lub udostępniane do wglądu
  w Dziekanacie (na 7 dni przed posiedzeniem Senatu). Informacja
  o materiałach pomocniczych powinna znaleźć się w projekcie porządku obrad.

 

§4

Przebieg posiedzeń Senatu

 1. Obradom Senatu przewodniczy Rektor lub wyznaczony przez Rektora Prorektor.
 2. Przewodniczący Senatu stwierdza każdorazowo quorum wymagane dla ważności posiedzenia Senatu. Do ważności obrad wymagana jest obecność co najmniej polowy statutowego składu osobowego Senatu. – Członkowie Senatu dokumentują swoją obecność na posiedzeniu przez podpisanie listy obecności.
 3. Po stwierdzeniu quorum Senatu w głosowaniu jawnym przyjmuje porządek obrad posiedzenia.
 4. Se w głosowaniu jawnym może uzupełnić porządek obrad, zmienić kolejność omawiania spraw lub podjąć decyzję o skreśleniu niektórych punktów
  z proponowanego porządku.
 5. Prawo zgłaszania spraw do porządku obrad przysługuje Rektorowi oraz wszystkim członkom Senatu. Członkowie Senatu mogą też zgłosić Rektora wnioski
  o wprowadzenie spraw do porządku obrad najbliższego posiedzenia.
 6. Rektor, lub upoważniony przez Rektora przewodniczący Komisji Wydziałowej lub członek Senatu referuje sprawy zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, po czym Rektor zarządza dyskusję. Rektor może zarządzić dyskusję po zreferowaniu kilku punktów łącznie, jeśli dotyczą one jednego problemu.
 7. W trakcie dyskusji Rektor udziela głosu członkom Senatu w kolejności zgłaszania się. W uzasadnionych przypadkach Rektor może udzielić głosu poza kolejnością przedstawicielom władz lub zaproszonym gościom. Rektor ma prawo zwracania uwagi dyskutantowi lub referentowi, który odbiega od tematu lub wyraźnie przedłuża swoje wystąpienie. W sprawach formalnych Rektor udziela głosu poza kolejnością.
 8. Każdy członek Senatu ma prawo występować z interpelacjami w sprawie funkcjonowania Wydziału, które składa do Rektora co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia Senatu.
 9. Po wyczerpaniu spraw z zatwierdzonego porządku obrad Rektor zarządza zamknięcie posiedzenia.

 

§5

 Podejmowanie uchwał

 1. Senat podejmuje uchwały w sprawach należących do jej kompetencji, określonych w prawie o szkolnictwie wyższym oraz Statucie Uczelni.
  W pozostałych sprawach Senat wyraża opinie, zajmuje stanowiska, formułuje wnioski.
 2. Uchwały podejmowane przez Senat zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, z wyjątkiem spraw osobowych lub dokonania wyborów w których wymagana jest więcej niż połowa ważnie oddanych głosów opowiadających się za podjęciem uchwały.

 

§6

Głosowanie

 1. W celu przeprowadzenia głosowania Senatu, w głosowaniu jawnym, wybiera ze swego składu komisję skrutacyjną, której zadaniem jest ustalenie wyników głosowania. Komisja nie może być mniejsza niż 3-osobowa.
  Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego.
  Powołana Komisja działa tylko w czasie posiedzenia podczas którego została wybrana i może przedstawiać wyniki jednego lub kilku głosowań.
 2. Głosowanie może być jawne lub tajne.
 3. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały:
  ▪w sprawach osobowych i w sprawach dokonywania wyborów, na wniosek członków Rady Wydziału, jeśli opowie się za tym co najmniej 1/5 obecnych na posiedzeniu Rady Wydziału.
 4. Karty do głosowania tajnego obligatoryjnie zawierają trzy możliwości:
  ▪tak
  ▪nie
  ▪wstrzymuję się
 5. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Komisji lub Rektor lub Przewodniczący posiedzenia.

 

§7

 Dokumentowanie posiedzeń Senatu

 1. Przebieg każdego posiedzenia Senatu jest rejestrowany i protokołowany. Protokół powinien być zwięzłym zapisem przebiegu obrad Senatu.
 2. Protokół posiedzenia Senatu zawiera:
  ▪porządek obrad,
  ▪merytoryczny przebieg dyskusji,
  ▪podjęte uchwały wraz z wynikami poszczególnych głosowań,
  ▪opinie, wnioski i stanowiska Senatu.
  Ponadto do protokołu dołączane są:
  – lista obecności,
  – materiały pomocnicze, o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszego regulaminu,
  – wszelkie inne materiały będące przedmiotem obrad,
  – protokoły komisji skrutacyjnej i karty głosowań tajnych.
 3. Osoby zabierające głos w trakcie posiedzeń Senatu mogą złożyć do protokółu tekst swojego wystąpienia na piśmie.
 4. Protokół z posiedzenia Senatu podpisują pracownicy Dziekanatu, sporządzający ten protokół. Na najbliższym posiedzeniu Senatu protokół zatwierdzany jest
  w głosowaniu jawnym.
 5. Protokóły z posiedzenia Senatu i wyniki obrad Senatu są jawne dla wszystkich członków społeczności akademickiej.
 6. Protokóły z posiedzeń Senatu podlegają przepisom ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. nr 38.poz. 173 z p. z.). Karty głosowań tajnych przechowywane są do zatwierdzenia protokołu danego posiedzenia Senatu.

 

§8

Rektor ma prawo zaprosić na posiedzenie Senatu ekspertów oraz nauczycieli akademickich pracujących na umowę o dzieło.

§9

Niniejszy Regulamin Obrad Senatu wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2007 roku.